We provide free delivery only in Kolkata, Bengaluru, Delhi, Mumbai, Ahemdabad, Amritsar, Bhagalpur, Chennai, Coimtabore, Cuttack, GuwahatiI, Indore, Jabalpur, Jaipur, Jammu, Jodhpur, Kanpur, Ludhiana, Nashik, Patna, Pune, Raigarh Ranchi, Raipur,, Salem, Siliguri Surat & Varanasi.